Rahapoliitilised otsused

Postitatud:

30.04.2020

Tänasel istungil võttis EKP nõukogu vastu järgmised rahapoliitilised otsused.

1) Suunatud pikemaajaliste refinantseerimisoperatsioonide (TLTRO-III) tingimusi leevendatakse veelgi. EKP nõukogu otsustas, et alates 2020. aasta juunist kuni 2021. aasta juunini kohaldatakse TLTRO-III operatsioonide puhul intressimäära, mis on 50 baaspunkti võrra madalam eurosüsteemi põhiliste refinantseerimisoperatsioonide keskmisest intressimäärast samal perioodil. Vastaspoolte suhtes, kelle aktsepteeritav netolaenuandmine ulatub asjaomase künniseni, kohaldatakse ajavahemikul 2020. aasta juunist kuni 2021. aasta juunini intressimäära, mis on 50 baaspunkti võrra madalam hoiustamise püsivõimaluse keskmisest intressimäärast samal perioodil.

2) Käivitatakse uued suunamata pikemaajalised refinantseerimisoperatsioonid pandeemia majandusmõjude ohjeldamiseks (PELTRO). Nende eesmärk on toetada likviidsustingimusi euroala finantssüsteemis ning aidata säilitada tõhusa likviidsusmeetme abil rahaturgude tõrgeteta toimimist. PELTRO operatsioonide seeria hõlmab seitset täiendavat refinantseerimisoperatsiooni, mida alustatakse 2020. aasta mais ning mille tähtajad saabuvad järk-järgult ajavahemikus 2021. aasta juulist kuni septembrini kooskõlas tagatisnõuete leevendamise meetmetega. Operatsioone tehakse piiramatu mahuga ja fikseeritud intressimääraga pakkumismenetlusena ning nende intressimäär on 25 baaspunkti võrra madalam kui põhiliste refinantseerimisoperatsioonide keskmine intressimäär vastava PELTRO operatsiooni kestel.

3) Alates 2020. aasta märtsi lõpust on tehtud oste pandeemia majandusmõjude ohjeldamise uue erakorralise varaostukava raames, mille EKP nõukogu kuulutas välja kogumahuga 750 miljardit eurot. Varaostude eesmärk on leevendada üldist rahapoliitika kurssi ning ära hoida rahapoliitika ülekandemehhanismi toimimist ja euroala väljavaadet ohustavaid tõsiseid riske, mis tulenevad koroonaviiruse pandeemiast. Varaoste jätkatakse aja jooksul paindlikul viisil erinevate varaklasside ja riikide lõikes. EKP nõukogu teeb selle varaostukava raames netovaraoste niikaua, kuni koroonaviiruse levikust tingitud kriisiolukord on tema hinnangul möödas, kuid igal juhul 2020. aasta lõpuni.

4) Varaostukava raames tehtavaid netovaraoste jätkatakse igakuiselt 20 miljardi euro ulatuses; samuti tehakse kuni aasta lõpuni täiendavaid netovaraoste 120 miljardi euro ulatuses. Nõukogu eeldab jätkuvalt, et varaostukava raames tehakse igakuiseid netovaraoste seni, kuni see on vajalik baasintressimäärade toetava mõju tugevdamiseks. Varaostud lõpetatakse vahetult enne seda, kui nõukogu hakkab EKP baasintressimäärasid tõstma.

5) Jätkatakse varaostukava raames ostetud aegumistähtajani jõudnud väärtpaberitelt laekuvate põhiosa tagasimaksete täies ulatuses reinvesteerimist pikema aja jooksul pärast kuupäeva, mil nõukogu hakkab tõstma baasintressimäärasid, ning igal juhul seni, kuni see on vajalik soodsate likviidsustingimuste ja küllaldaselt toetava rahapoliitilise kursi säilitamiseks.

6) Nõukogu otsustas säilitada põhiliste refinantseerimisoperatsioonide intressimäärana 0,00%, laenamise püsivõimaluse intressimäärana 0,25% ning hoiustamise püsivõimaluse intressimäärana –0,50%. Nõukogu eeldab, et EKP baasintressimäärad püsivad praegusel või sellest madalamal tasemel seni, kuni inflatsiooniväljavaade on jõuliselt lähenenud tasemele, mis on ettevaateperioodil 2%st allpool, ent sellele piisavalt lähedal, ning see lähenemine kajastub järjepidevalt alusinflatsiooni arengus.

EKP nõukogu on täielikult valmis suurendama pandeemia majandusmõjude ohjeldamise erakorralise varaostukava mahtu ja kohandama selle varade koosseisu sellises ulatuses ja niikaua, kui see on vajalik. EKP nõukogu on valmis vajadust mööda kohandama kõiki oma rahapoliitilisi instrumente, et tagada inflatsiooni pidev lähenemine EKP nõukogu seatud eesmärgile kooskõlas nõukogu võetud kohustusega tagada sümmeetria.

Üksikasjalikum teave TLTRO-III operatsioonide tingimustes tehtud muudatuste ja uute PELTRO operatsioonide kohta avaldatakse sellekohastes pressiteadetes täna pärastlõunal kell 15.30 Kesk-Euroopa aja järgi.

EKP president põhjendab neid otsuseid täna kell 14.30 Kesk-Euroopa aja järgi algaval pressikonverentsil.

EKP nõukogu kokku lepitud täpset sõnastust vt ingliskeelsest originaalversioonist.


Euroopa Keskpank Avalike suhete peadirektoraat, Rahvusvaheliste meediasuhete osakond
Sonnemannstrasse 20, 60314 Frankfurt am Main, Saksamaa
Tel: +49 69 1344 7455, e-aadress: [email protected], http://www.ecb.europa.eu

Taasesitus on lubatud, kui viidatakse algallikale.