Eesti Pank ja statistikaamet alustavad neljanda leibkondade finantskäitumise uuringuga

Postitatud:

25.01.2024

1. veebruarist 30. juunini 2024 viivad Eesti Pank ja statistikaamet läbi uuringu, millega kogutakse andmeid Eesti leibkondade varade, kohustuste, tulude ja kulude kohta. Uuringu andmeid kasutavad keskpangad majanduspoliitiliste analüüside tegemiseks. Tulemused avaldatakse 2026. aastal.

Uuringu käigus küsitletakse nii neid leibkondi, kes on juba varem samas uuringus osalenud kui ka uusi leibkondi, kes leitakse juhusliku valiku teel. Kokku saadetakse uuringus osalemise kutse umbes 3600 leibkonnale. Leibkonnad saavad küsimustikku täita iseseisvalt statistikaameti elektroonilises keskkonnas või vastata küsimustele telefoniintervjuus. Eesti Pank ja statistikaamet tagavad uuringus osalejate andmete kaitse ja vastajate anonüümsuse. Kogutud andmeid avaldatakse ainult üldistatult.

Uuringu küsimustik koosneb kahest osast: esmalt esitatakse küsimused kogu leibkonna kohta ja seejärel leibkonnaliikmete kohta eraldi. Leibkonnaküsitlusele vastab isik, kes on pere rahaasjadega kõige paremini kursis ning isikuküsitlusele vastavad vähemalt 16aastased leibkonnaliikmed.

Leibkondade finantskäitumise ja tarbimisharjumuste uuringut (Household Finance and Consumption Survey, HFCS) viiakse euroala riikides läbi regulaarselt alates 2010. aastast. Uuringu eesmärk on koguda kõikide euroala riikide kohta rahvusvaheliselt võrreldavaid andmeid, mida keskpangad saavad kasutada majanduspoliitiliste analüüside tegemisel, näiteks rahapoliitika mõju hindamisel või finantsstabiilsuse ja maksesüsteemide analüüsimisel. Lisaks saab andmeid kasutada väljaspool keskpanku tehtavas teadustöös. HFCS on Eestis ainus andmestik, mille põhjal saab ülevaate leibkondade varade ja kohustuste jaotumisest ja muutustest aastate jooksul. Eestis on käesolevat uuringut läbi viidud aastatel 2013, 2017 ja 2021. Varasemate uuringute tulemustega saab tutvuda Eesti Panga veebilehel.

Suurel määral HFCS eelmise uuringu andmetel põhinev teadusartiklite seeria (2021–2023) „Leibkonnasisene varade jaotus ja varaline ebavõrdsus“ pälvis tänavu Eesti Teaduste Akadeemia Mihhail Bronšteini nimelise majandusteaduste preemia. Artiklite seeria autorid on Eesti Panga majandusuurijad Merike Kukk, Jaanika Meriküll ja Tairi Rõõm.

Uuringu kohta saab lähemalt lugeda Eesti Panga, statistikaameti ja Euroopa Keskpanga kodulehelt.

Lisateave:
Hanna Jürgenson
Eesti Pank
tel 56 920 930
meediapäringud [email protected]