Eurosüsteem leppis kokku ühises seisukohas kliimamuutustega seotud säästvate investeeringute kohta mitterahapoliitilistes portfellides

Postitatud:

05.02.2021

  • Eurosüsteem leppis kokku ühises seisukohas, mis puudutab kliimamuutustega seotud säästvaid ja vastutustundlikke investeerimispõhimõtteid eurodes nomineeritud mitterahapoliitilistes portfellides
  • Ühine seisukoht suurendab arusaama ja teadlikkust kliimariskidest
  • Eurosüsteem plaanib alustada kõnealuste portfellide kliimaga seotud teabe avalikustamist kahe aasta jooksul

Eurosüsteemi keskpangad – euroala 19 liikmesriigi keskpangad ja Euroopa Keskpank (EKP) – on kujundanud ühise seisukoha säästlike ja vastutustundlike investeerimispõhimõtete kasutuselevõtuks eurodes nomineeritud mitterahapoliitilistes portfellides, mida iga keskpank haldab omal vastutusel. Ühisele seisukohale jõuti pärast mahukat ettevalmistustööd eurosüsteemis ning see tugineb finantssüsteemi keskkonnahoidlikuks muutmise võrgustiku (NGFS) analüüsile ja järgib selles esitatud soovitusi. Mitu eurosüsteemi liiget, sealhulgas EKP, juba rakendavadki oma mitterahapoliitiliste portfellide haldamisel säästlikku ja vastutustundlikku investeerimispraktikat.

Ühine seisukoht aitab kõigil eurosüsteemi liikmetel panustada vähese CO2 heitega majandusele üleminekusse ja ELi kliimaeesmärkide saavutamisse. See tõstab teadlikkust ja arusaama kliimariskidest ning edendab vastavasisulise teabe avalikustamist.

Ühtlasi loob ühine seisukoht aluse kasvuhoonegaaside heitkoguste ning muude säästlike ja vastutustundlike investeeringutega seotud parameetrite mõõtmiseks. Eurosüsteem plaanib lähema kahe aasta jooksul hakata igal aastal avalikustama kõnealuste portfellide kliimaga seotud teavet, lähtudes esialgse raamistiku kavandamisel ja aruandluses finantsstabiilsuse nõukogu kliimaga seotud finantsteabe avaldamise töörühma soovitustest, eeskätt mis puudutab parameetreid ja eesmärke. Mitu eurosüsteemi keskpanka juba avalikustavadki kliimaga seotud teavet oma mõningate mitterahapoliitiliste portfellide kohta.

Eurosüsteemi liikmed vastutavad igaüks ise oma mitterahapoliitiliste portfellide eest, kuid on leppinud kokku jätkata koostööd ühise seisukoha elluviimiseks ja arusaamade ühtlustamiseks.

Lisainfo: Eva Taylor, tel: +49 69 1344 7162.

Märkused

  • Eurodes nomineeritud mitterahapoliitilised portfellid sisaldavad eurosüsteemi keskpankade varasid, mis ei ole seotud rahapoliitiliste operatsioonidega. Sinna hulka kuuluvad eurodes nomineeritud investeerimisportfellid ja töötajate pensionifondid.
  • Finantssüsteemi keskkonnahoidlikuks muutmise võrgustik on keskpankade, finantsjärelevalveasutuste ja rahvusvaheliste organisatsioonide koostööfoorum, mis edendab keskkonnaalast vastutustundlikkust finantssektoris.