Töövõimereform tõi tööturule inimesi juurde

Postitatud:

15.05.2017

  • Tööga hõivatute osakaal oli esimeses kvartalis tööealiste inimeste hulgas 66,3% ehk hooajalisi tegureid arvestades viimaste kümnendite kõrgeim
  • Töötuse määr oli protsendipunkti võrra madalam kui aasta tagasi
  • Tööjõu tootlikkus aasta alguses kasvas, kuigi ettevõtted pidid tootmise laiendamiseks töötajaid juurde värbama
  • Tööjõu tootlikkuse kasv eeldab ettevõtjatelt investeeringuid inimkapitali ja riigilt sellist poliitikat, mis soosib töötajate töökohtade vahel liikumist

2017. aasta esimeses kvartalis suurenes Eesti tööjõu-uuringu järgi tööga hõivatute arv aasta varasemaga võrreldes 2,7%. Tööga hõivatute osakaal tööealiste inimeste hulgas oli 66,3%, mis on viimaste kümnendite kõrgeim tase, kui arvestada hooajaliste teguritega. Ka maksu- ja tolliameti andmed näitasid esimeses kvartalis deklareeritud palgatulu saajate arvu kasvu ja konjunktuuriinstituudi kindlustundeuuringu järgi paranesid ettevõtete hõiveootused.

Töötuse määr oli statistikaameti andmetel 5,6%, mis on eelmise aasta esimese kvartaliga võrreldes 1 protsendipunkt madalam. Töötuse madal tase ja vabade töökohtade arvu kasv majanduses viitab sellele, et jätkuvalt valitseb tööturul töökäte puudus. Mõningal määral leevendab seda rändesaldo, mis on teist aastat järjest positiivne – inimesi tuleb Eestisse rohkem, kui siit ära läheb.

Tööjõupuudust leevendab aktiivsem osalemine tööturul. Teiste põhjuste seas kahanes ka haiguse või vigastuse tõttu tööturul mitteaktiivsete inimeste arv nii 2016. aasta jooksul kui ka selle aasta alguses. Tõenäoliselt on selle taga käivituv töövõimereform, mis seab osalise töövõimega inimestele toetuse saamise tingimuseks tööturul osalemise. Sarnaselt tööjõu-uuringule, millel täna avaldatud statistika põhineb, näitavad ka töötukassa andmed töövõimereformi mõjul tööturule tulnud inimeste arvu kasvu. Aprilli lõpu seisuga oli töötukassas arvel 8166 vähenenud töövõimega inimest – ligikaudu kaks korda enam kui aasta eest. 2017. aastal lisandus vähenenud töövõimega töötuid kuus ligikaudu 1500, samas lahkus registrist keskmiselt 900 vähenenud töövõimega inimest, kellest veidi enam kui pooled leidsid rakendust. Töövõimereformi rakendumine mõjutab tööturgu ka edaspidi.

Tööjõu tootlikkus aasta alguses kasvas, kuigi ettevõtted pidid tootmise laiendamiseks töötajaid juurde värbama. Sellele viitavad praeguseks avaldatud tööstustoodangu ja ekspordi andmed, mis näitasid 2017. aasta alguses hoogsat kasvu. Eesti majanduse edasiseks kasvuks ja konkurentsivõime püsimiseks on tööjõu tootlikkuse kasv väga oluline, sest töötajate arvu suurendamiseks on võimalused napid. See eeldab ettevõtjatelt investeeringuid inimkapitali ja riigilt sellist poliitikat, mis soosib töötajate liikumist tootlikumatele töökohtadele. Töötukassa uued, töökohta omavatele inimestele suunatud meetmed ja plaan kaotada teatud summa ulatuses kaugemalt tulnud töötajate majutamise erisoodustusmaks ongi sammud selles suunas.

Eesti Panga kõneisikute pildid asuvad keskpanga fotopangas.

Lisateave:
Ingrid Mitt
Avalike suhete allosakond
Tel: 668 0965
E-post: [email protected]
Meediapäringud: [email protected]