Töötajate palkamist takistab enim vajalike oskustega töötajate nappus

Autori Liina Malk pilt

Liina Malk

Eesti Panga ökonomist

Postitatud:

26.10.2015

Eesti Panga tellimusel Eesti ettevõtjate seas läbiviidud uuringust selgub, et töötajate palkamist takistab kõige enam vajalike oskustega tööjõu nappus. Teise enim mainitud põhjusena tõid ettevõtjad välja kõrged palgad ja kõrged tööjõumaksud.

2014. aasta kevadel küsitles keskpank koostöö TNS Emoriga Eesti tööandjaid palga- ja hinnakujunduse kohta. , kus ühe asjana uuriti, mis takistas oluliselt tähtajatu lepinguga töötaja palkamist. Vastanutest 90% pidas oluliseks takistuseks vajalike oskustega tööjõu nappust.

Ootuspäraselt pidasid ettevõtjad oluliseks takistuseks ka kõrgeid tööjõukulusid: enam kui 80% märkisid olulise takistusena kõrgeid palkasid ja kõrgeid tööjõumakse. Enam kui poolte tööandjate arvates  on  töötajate palkamisel oluline takistus ka ebakindlus majandusolukorra suhtes.

Õigusraamistik soosib palkamist

Uuringu põhjal võib anda positiivse hinnangu Eesti tööturu institutsionaalse raamistiku kohta. Nimelt pidas vaid 36% tööandjatest vallandamis- ja värbamiskulusid oluliseks takistuseks töötajate värbamisel. Enamiku Eesti tööandjate arvates on seega Eestis töösuhteid reguleeriv õigusraamistik üpriski paindlik ega takista tööjõu kohandamist vastavalt vajadusele.

OECD andmed on samuti näidanud, et Eesti tööhõivekaitse on teiste euroala riikidega võrreldes paindlikum. Seda paindlikkust on suurendanud ka 2009. aastal kehtima hakanud töölepingu seaduse muudatused. See, et tööseaduste muutmise oht takistab töötajate palkamist vaid ligikaudu 38% tööandjate arvates, viitab lisaks , et enamik tööandjaid tunneb Eesti tööturu institutsionaalse raamistiku suhtes kindlust ning peab seda stabiilseks.

Suurtel ettevõtetel vähem probleeme

Uuringust selgus, et väiksematel ettevõtetel oli võrreldes suurematega rohkem erinevaid takistusi töötajate palkamisel. Mida suurem ettevõte, seda suurema tõenäosusega tõi ta uuringus välja, et vajalike oskustega tööjõu nappus on oluline takistus töötajate palkamisel. Näiteks 200 ja enama töötajaga ettevõtetest märkis seda koguni 97%. Kõiki teisi uuringus mainitud tegureid on oluliseks takistuseks palkamisele pidanud pigem väiksemad ettevõtted. Näiteks rahaliste vahendite halba kättesaadavust märkis olulise takistusena ligi kaks kolmandikku 5-19 töötajaga ettevõtetest, aga vaid 23% 200 ja enama töötajaga ettevõtetest.

Eesti Panga tellimusel TNS Emori poolt tehtud uuring toimus Euroopa Keskpanga ja Euroopa riikide keskpankade uurimisvõrgustiku Wage Dynamics Network raames. Ettevõtjatelt uuriti nende palga- ja hinnakujundust ning muu hulgas küsiti ka töötajate palkamist takistavate tegurite kohta. Selleks paluti tööandjatel 2013. aasta lõpu seisuga hinnata, mis takistas oluliselt tähtajatu lepinguga töötaja palkamist.

Hetkel pole veel läbi töötatud kõikide uuringus osalenud Euroopa riikide tulemusi, kuid edaspidi on võimalik teha põnevaid järeldusi selle põhjal, kuivõrd ja milles erinevad Euroopa riikide ettevõtjate hinnangud töötajate palkamist takistavate tegurite kohta. 

Tabel. Tööandjate osakaal, kelle arvates takistab nimetatud tegur olulisel määral töötajate palkamist

 

Kõik
ettevõtted

5–19
töötajaga
ettevõtted

20–49
töötajaga
ettevõtted

50–199
töötajaga
ettevõtted

200 ja
enama töötajaga
ettevõtted

Vajalike oskustega tööjõu nappus

90,5

87,8

87,4

90,2

97,3

Kõrged palgad

81,8

80,1

83,7

87,0

72,7

Kõrged tööjõumaksud

81,4

80,6

81,9

85,0

75,5

Ebakindlus majandusolukorra suhtes

62,6

76,8

65,3

64,0

39,8

Muude sisendite kulud peale tööjõu

46,0

48,7

51,5

52,1

26,6

Rahaliste vahendite kättesaadavus

45,8

63,7

52,4

42,8

23,5

Tööseaduste muutmise oht

38,5

41,9

46,1

47,8

10,9

Vallandamiskulud

36,0

44,2

39,2

37,0

21,1

Värbamiskulud

36,4

32,6

35,1

49,2

18,4

Allikas: 2014. aasta Eesti ettevõtete palga- ja hinnakujunduse uuring


Autori arvamused ei pruugi ühtida Eesti Panga ametlike seisukohtadega.