Süsteemse riski puhvri eesmärk on suurendada finantssektori vastupanuvõimet pikaajalistele mittetsüklilise iseloomuga riskidele, mis võivad avaldada tõsist negatiivset mõju riigi finantssüsteemile ja reaalmajandusele.

Alates 1. augustist 2016 kehtib kõikidele Eestis tegevusloa alusel tegutsevatele pankadele ja pangagruppidele 1% süsteemse riski puhvri nõue.  Süsteemse riski puhvri nõuet kohaldatakse ainult Eestis asuvatele positsioonidele ning see  nõue tuleb krediidiasutusel täita esimese taseme põhiomavahenditega.

Puhvri määr

1%

Ulatus

Kõik Eestis tegevusloa alusel tegutsevad pangad ja pangagrupid

Riskipositsioon

Eestis asuvad riskipositsioonid

Kehtivuse algus

1. august 2016

Õigusakt

Eesti Panga presidendi 30. mai 2016 määrus nr 6 „Süsteemse riski puhvri nõude kehtestamine"

Süsteemse riski puhvri nõude kehtestamise peamine põhjus on Eesti majanduse väiksus ja avatus, mis teevad majanduse haavatavaks võimaliku negatiivse arengu suhtes. Majanduskeskkonna muutustest tingitud probleemid võivad seega avalduda Eestis kiiremini ja suuremas ulatuses kui paljudes teistes Euroopa riikides. Finantsstabiilsuse riske suurendavad ka pankade krediidiportfelli vähene hajutatus ja majapidamiste suhteliselt väikesed finantsvarad. Puhvrinõue aitab kindlustada, et pankadel oleks süsteemsete riskide katteks piisavalt kapitali.

Selleks, et tagada kõigile turuosalistele võrdsed tingimused ja meetmete suurem mõjusus ning vähendada regulatiivse arbitraaži ohtu, on Eesti Pank palunud teistel Euroopa Liidu liikmesriikidel kohaldada välispankade siinsetele filiaalidele ja piiriülestele teenusepakkujatele Eesti riskipositsioonide suhtes süsteemse riski puhvri nõudega samaväärset kapitali lisanõuet.