Makrofinantsjärelevalve instrumendid

Eesti Panga kasutada olevad makrofinantsjärelevalve vahendid jagunevad kolmeks.

  1. Nn moraalse mõjutamise (moral suasion) vahendid, millega Eesti Pank juhib turuosaliste tähelepanu finantssüsteemi haavatavustele ja mõjutab sellega kaudselt turuosaliste ootusi. Siia kuuluvad näiteks soovitused turuosalistele, aga ka Finantsstabiilsuse Ülevaates kajastatavad analüüsid ja riskihinnangud, avalikud esinemised ja pressiteated. Lisaks võib Eesti Pank esitada arvamusi ja soovitusi teiste institutsioonide pädevusse kuuluvate meetmete kohta.
  2. Euroopa Liidu kapitalinõuete määruses ja direktiivis sätestatud makrofinantsjärelevalve vahendid, mille rakendamise ja kooskõlastamise põhimõtted on Euroopa Liidus ühtlustatud. Nende hulka kuuluvad näiteks kapitalipuhvri nõuded, nagu süsteemse riski puhver, vastutsükliline kapitalipuhver ja süsteemselt olulise institutsiooni puhver, aga ka Euroopa Liidu määruse nr 575/2013 artiklis 458 toodud instrumendid.
  3. Laenude väljastamise nõuded, mille kehtestamise õigusliku aluse määratleb krediidiasutuste seadus. Eesti Pangal on õigus kehtestada krediidiasutustele piirmäärad laenusumma ja tagatise suhtarvule, laenuvõtja laenumaksete ja tema sissetuleku suhtarvule, laenu maksimaalsele tähtajale ning krediidiasutuse laenude ja hoiuste suhtarvule.

Makrofinantsjärelevalve meetmete kehtestamise või muutmise vajadust hindab Eesti Pank üldjuhul kaks korda aastas ning avalikustab hinnangu Finantsstabiilsuse Ülevaates.

Eesti Panga kehtestatud makrofinantsjärelevalve meetmed

Instrument

Määr

Kehtivuse algus

Vastutsükliline kapitalipuhver1,5%01.12.2023
Süsteemselt olulise krediidiasutuse puhverSwedbank AS2%01.08.2016
AS SEB Pank2%01.08.2016
Luminor Bank AS2%01.07.2018
AS LHV Pank2%01.01.2023
Hüpoteeklaenude riskikaalu alampiir*15%30.09.2019
Eluasemelaenude väljastamise nõuded**Laenu tagatuse piirmäär85%***01.03.2015
Laenumaksete piirmäär50%****01.03.2015
Maksimaalne laenutähtaeg30 aastat01.03.2015

* Nõue on seatud sisereitingute meetodit kasutavate pankade hüpoteeklaenuportfelli keskmisele riskikaalule.
** Piirmäärasid võib ületada kuni 15% kvartali jooksul välja antud eluasemelaenude puhul.
*** KredExi käendusega antud laenude puhul on piirmäär 90%.
**** Laenumaksete arvutamiseks tuleb kasutada lepingus toodud intressimäära või 6%, olenevalt sellest, kumb on kõrgem.

Eesti Panga poolt tunnustatud makrofinantsjärelevalve meetmed

Instrument

Määr

Kehtivuse algus

Tunnustamise alus

Süsteemse riski puhvri nõue elamukinnisvaraga
tagatud Leedu jaenõuete suhtes

2%

01.07.2022

Euroopa Süsteemsete Riskide
Nõukogu soovitus ESRN/2022/1

Vaata lisaks