Makrofinantsjärelevalve instrumendid

Eesti Panga kasutada olevad makrofinantsjärelevalve vahendid jagunevad kolmeks:

  1. Nn moraalse mõjutamise (moral suasion) vahendid, millega Eesti Pank juhib turuosaliste tähelepanu finantssüsteemi haavatavustele ning mõjutab sellega kaudselt turuosaliste ootusi. Siia alla kuuluvad näiteks soovitused turuosalistele, aga ka Finantsstabiilsuse Ülevaates kajastatavad analüüsid ja riskihinnangud, avalikud esinemised ja pressiteated. Lisaks võib Eesti Pank esitada arvamusi ja soovitusi teiste institutsioonide pädevusse kuuluvate meetmete kohta.
  2. Euroopa Liidu kapitalinõuete määruses ja direktiivis sätestatud makrofinantsjärelevalve vahendid, mille rakendamise ja kooskõlastamise põhimõtted on Euroopa Liidus ühtlustatud. Nende hulka kuuluvad näiteks kapitalipuhvri nõuded, nagu süsteemse riski puhver, vastutsükliline kapitalipuhver, süsteemselt olulise institutsiooni puhver, aga ka Euroopa Liidu määruse nr 575/2013 artiklis 458 toodud instrumendid.
  3. Laenude väljastamise nõuded, mille kehtestamise õigusliku aluse määratleb krediidiasutuste seadus. Eesti Pangal on õigus kehtestada krediidiasutustele piirmäärad laenusumma ja tagatise suhtarvule, laenuvõtja laenumaksete ja tema sissetuleku suhtarvule, laenu maksimaalsele tähtajale ning krediidiasutuse laenude ja hoiuste suhtarvule.

Makrofinantsjärelevalve meetmete kehtestamise või muutmise vajadust hindab Eesti Pank üldjuhul kaks korda aastas ning avalikustab hinnangu Finantsstabiilsuse Ülevaates.

Eesti Panga kehtestatud makrofinantsjärelevalve meetmed

Instrument

Määr

Kehtivuse algus

Süsteemse riski puhver

0%

1. mai 2020

Süsteemselt olulise krediidiasutuse puhver

Swedbank AS

2%

1. august 2016

AS SEB Pank

2%

1. august 2016

Luminor Bank AS

2%1. juuli 2018

AS LHV Pank

1%

1. jaanuar 2019

Vastutsükliline kapitalipuhver

0%

1. jaanuar 2016

Hüpoteeklaenude riskikaalu alampiir*

15%

30. september 2019

Eluasemelaenude väljastamise nõuded**

     laenu tagatuse piirmäär

85%***

1. märts 2015

     laenumaksete piirmäär

50%

     maksimaalne laenutähtaeg

30 aastat

* Nõue on seatud sisereitingute meetodit kasutavate pankade hüpoteeklaenuportfelli keskmisele riskikaalule.
** Piirmäärasid võib ületada kuni 15% kvartali jooksul välja antud eluasemelaenude puhul
*** KredExi käendusega antud laenude puhul on piirmäär 90%

Vaata lisaks