Vastutsüklilise kapitalipuhvri eesmärk on kaitsta pangandussüsteemi võimalike kahjude eest, mis tekivad finantstsüklist tuleneva süsteemse riski suurenemise tõttu. Vastutsüklilise kapitalipuhvri kehtestamisega nõutakse pankadelt kiire laenukasvu perioodil lisakapitali; finantstsükli languse korral puhvrinõuet vähendatakse. Finantstsükli kasvu ajal kogutud kapitali lisapuhvri abil saavad pangad katta stressiperioodil tekkida võivaid kahjumeid ja jätkata laenude andmist reaalmajandusse.

Eestis on vastutsüklilise kapitalipuhvri määra kehtestamise õigus antud Eesti Pangale. Eesti Pank lähtub kapitalipuhvri vajaduse hindamisel ja määra jõustamisel Euroopa Liidus kokku lepitud põhimõtetest (kapitalinõuete direktiiv) ning võtab ühtlasi arvesse Eesti majanduse ja finantssüsteemi eripära.

Eesti Pank hindab vastutsüklilise kapitalipuhvri vajadust ja teeb otsuse puhvri määra kohta kord kvartalis.

II kvartal 2018

Eesti Panga juhatus kiitis 11. juunil 2018  heaks krediidiasutustele Eestis asuvate krediidiriskipositsioonide suhtes kehtiva vastutsüklilise kapitalipuhvri määra säilitamise 0% tasemel.

  • kohaldatav vastutsüklilise kapitalipuhvri määr: 0%
  • Standardne võla ja SKP suhtarv: 117%; selle kõrvalekalle pikaajalisest trendist: –18 protsendipunkti
  • Puhvri arvutuslik määr: 0%
  • Puhvri määra põhjendus: Kuna reaalsektori võlg ei ole palju kasvanud ning võlakoormus ehk võla ja SKP suhtarv on viimastel aastatel alanenud, ei ole vastutsüklilise kapitalipuhvri määra tõstmine hetkel põhjendatud. Kui aga kiire majanduskasv jätkub ja investeeringud suurenevad, võib kiireneda ka võlakohustuste kasv. Kiire palgakasvu ja paranenud kindlustunde tõttu püsib risk, et majapidamiste hoogne laenuvõtmine hakkab kinnisvarahindade tõusu kiirenedes laenukoormust prognoositust kiiremini kasvatama ja suurendama sellega seotud tsüklilisi riske. Ka ettevõtete võlakoormus võib kasvava majandusaktiivsuse ja suurenevate investeeringute toel hakata taas jõudsamalt suurenema. Seepärast jälgib Eesti Pank riskide võimalikule kuhjumisele viitavaid muutusi ja on vajadusel valmis kehtestama vastutsüklilise kapitalipuhvri määra 0%st kõrgemal tasemel. 
Vastutsüklilise kapitalipuhvri määra hinnang ja indikaatorid:

Hinnangud

Indikaatorid

II kvartal 2018.pdf
I kvartal 2018.pdf
IV kvartal 2017.pdf
III kvartal 2017.pdf
II kvartal 2017.pdf
I kvartal 2017.pdf
IV kvartal 2016.pdf
III kvartal 2016.pdf
II kvartal 2016.pdf
I kvartal 2016.pdf 
IV kvartal 2015.pdf

xlsx

html pdf

Eesti Panga presidendi määrused

Teiste riikide vastutsüklilise kapitalipuhvri määrad: