Vastutsüklilise kapitalipuhvri eesmärk on kaitsta pangandussüsteemi võimalike kahjude eest, mis tekivad finantstsüklist tuleneva süsteemse riski suurenemise tõttu. Vastutsüklilise kapitalipuhvri kehtestamisega nõutakse pankadelt kiire laenukasvu perioodil lisakapitali; finantstsükli languse korral puhvrinõuet vähendatakse. Finantstsükli kasvu ajal kogutud kapitali lisapuhvri abil saavad pangad katta stressiperioodil tekkida võivaid kahjumeid ja jätkata laenude andmist reaalmajandusse.

Eestis on vastutsüklilise kapitalipuhvri määra kehtestamise õigus antud Eesti Pangale. Eesti Pank lähtub kapitalipuhvri vajaduse hindamisel ja määra jõustamisel Euroopa Liidus kokku lepitud põhimõtetest (kapitalinõuete direktiiv) ning võtab ühtlasi arvesse Eesti majanduse ja finantssüsteemi eripära.

Eesti Pank hindab vastutsüklilise kapitalipuhvri vajadust ja teeb otsuse puhvri määra kohta kord kvartalis.

IV kvartal 2018

Eesti Panga juhatus kiitis 10. detsembril 2018  heaks krediidiasutustele Eestis asuvate krediidiriskipositsioonide suhtes kehtiva vastutsüklilise kapitalipuhvri määra säilitamise 0% tasemel.

  • kohaldatav vastutsüklilise kapitalipuhvri määr: 0%
  • Standardne võla ja SKP suhtarv: 116%; selle kõrvalekalle pikaajalisest trendist: –15 protsendipunkti
  • Puhvri arvutuslik määr: 0%
  • Puhvri määra põhjendus: ehkki reaal­sektori võla aastakasv on kiirenenud majanduse pikaajalise nominaalse kasvu taseme lähedale, ei ole see kaasa toonud võlakoormuse märgatavat suurenemist. Seetõttu ei ole vastutsüklilise kapitalipuhvri määra tõstmine praegu põhjendatud. Koguvõla kasvu taga on ettevõ­tete laenamine, mis on viimaste kvartalite jooksul suurenenud. Samal ajal ei ole tagasihoidlike investeeringute taus­tal oodata, et ettevõtete võla kasv märkimisväärselt kiireneks. Siiski püsib risk, et laenuvõtmine reaalsektoris hoogustub, suurendades krediiditsüklist tulenevaid riske. Seetõttu jälgib Eesti Pank võla kasvu ja seda mõjutavaid näitajaid ning võib vajaduse korral kehtestada vastutsüklilise kapitalipuhvri määra 0%st kõrgemal tasemel.
Vastutsüklilise kapitalipuhvri määra hinnang ja indikaatorid:

Hinnangud

Indikaatorid

IV kvartal 2018.pdf
III kvartal 2018.pdf
II kvartal 2018.pdf
I kvartal 2018.pdf
IV kvartal 2017.pdf
III kvartal 2017.pdf
II kvartal 2017.pdf
I kvartal 2017.pdf
IV kvartal 2016.pdf
III kvartal 2016.pdf
II kvartal 2016.pdf
I kvartal 2016.pdf 
IV kvartal 2015.pdf

xlsx

html pdf

Eesti Panga presidendi määrused

Teiste riikide vastutsüklilise kapitalipuhvri määrad: