Vastutsüklilise kapitalipuhvri eesmärk on kaitsta pangandussüsteemi kahju eest, mis võib tekkida finantstsüklist tuleneva süsteemse riski suurenemise tõttu. Vastutsüklilise kapitalipuhvri kehtestamisega nõutakse pankadelt kiire laenukasvu perioodil lisakapitali; finantstsükli languse või majandus- ja finantskeskkonna märkimisväärse halvenemise korral puhvrinõuet vähendatakse või nõue tühistatakse. Finantstsükli tõusu ajal kogutud kapitalipuhvri abil saavad pangad katta kahjumeid, mis stressiperioodil tekkida võivad, ja anda endiselt reaalmajandusele laenu.

Eestis on vastutsüklilise kapitalipuhvri määra kehtestamise õigus antud Eesti Pangale. Eesti Pank lähtub kapitalipuhvri vajaduse hindamisel ja selle määra jõustamisel Euroopa Liidus kokku lepitud põhimõtetest (kapitalinõuete direktiiv). Ühtlasi võtab ta arvesse Eesti majanduse ja finantssüsteemi eripära.

Eesti Pank hindab vastutsüklilise kapitalipuhvri vajadust ja teeb otsuse puhvri määra kohta kord kvartalis.

I kvartal 2021

Eesti Panga juhatus kiitis 29. märtsil 2021 heaks krediidiasutustele Eestis asuvate krediidiriskipositsioonide suhtes kehtiva vastutsüklilise kapitalipuhvri määra säilitamise 0% tasemel.

  • Kohaldatav vastutsüklilise kapitalipuhvri määr: 0%
  • Standardne võla ja SKP suhtarv: 112%; selle kõrvalekalle pikaajalisest trendist: –8 protsendipunkti
  • Puhvri arvutuslik määr: 0%
  • Puhvri määra põhjendus: COVID-19 pandeemia jätkuva leviku ja selle tõkestamisega seotud majanduskahjude tõttu püsib ebakindlus majanduse edasise arengu suhtes. Sellest tulenevalt on ka reaalsektori laenamine vähenenud. Kuna kiire laenukasvu risk on hetkel madal, peab Eesti Pank praegu sobivaks hoida pankadele kohaldatav vastutsüklilise kapitalipuhvri määr 0% tasemel.
Vastutsüklilise kapitalipuhvri määra hinnang ja indikaatorid:

Hinnangud

Indikaatorid

I kvartal 2021.pdf
IV kvartal 2020.pdf
III kvartal 2020.pdf
II kvartal 2020.pdf
I kvartal 2020.pdf
IV kvartal 2019.pdf
III kvartal 2019.pdf
II kvartal 2019.pdf
I kvartal 2019.pdf
IV kvartal 2018.pdf
III kvartal 2018.pdf
II kvartal 2018.pdf
I kvartal 2018.pdf
IV kvartal 2017.pdf
III kvartal 2017.pdf
II kvartal 2017.pdf
I kvartal 2017.pdf
IV kvartal 2016.pdf
III kvartal 2016.pdf
II kvartal 2016.pdf
I kvartal 2016.pdf 
IV kvartal 2015.pdf

xlsx

html pdf

Eesti Panga presidendi määrused

Teiste riikide vastutsüklilise kapitalipuhvri määrad: