Vastutsüklilise kapitalipuhvri eesmärk on kaitsta pangandussüsteemi võimalike kahjude eest, mis tekivad finantstsüklist tuleneva süsteemse riski suurenemise tõttu. Vastutsüklilise kapitalipuhvri kehtestamisega nõutakse pankadelt kiire laenukasvu perioodil lisakapitali; finantstsükli languse korral puhvrinõuet vähendatakse. Finantstsükli kasvu ajal kogutud kapitali lisapuhvri abil saavad pangad katta stressiperioodil tekkida võivaid kahjumeid ja jätkata laenude andmist reaalmajandusse.

Eestis on vastutsüklilise kapitalipuhvri määra kehtestamise õigus antud Eesti Pangale. Eesti Pank lähtub kapitalipuhvri vajaduse hindamisel ja määra jõustamisel Euroopa Liidus kokku lepitud põhimõtetest (kapitalinõuete direktiiv) ning võtab ühtlasi arvesse Eesti majanduse ja finantssüsteemi eripära.

Eesti Pank hindab vastutsüklilise kapitalipuhvri vajadust ja teeb otsuse puhvri määra kohta kord kvartalis.

IV kvartal 2019

Eesti Panga juhatus kiitis 16. detsembril 2019 heaks krediidiasutustele Eestis asuvate krediidiriskipositsioonide suhtes kehtiva vastutsüklilise kapitalipuhvri määra säilitamise 0% tasemel.

  • Kohaldatav vastutsüklilise kapitalipuhvri määr: 0%

  • Standardne võla ja SKP suhtarv: 111%; selle kõrvalekalle pikaajalisest trendist: –17 protsendipunkti

  • Puhvri arvutuslik määr: 0%

  • Puhvri määra põhjendus:reaalsektori võla kasvutempo on endiselt aeglasem nii jooksva aasta majanduskasvust kui ka pikaajalisest keskmisest nominaalsest majanduskasvust. Ettevõtete laenamine on majanduskasvu taustal jäänud mõõdukaks, kuid majapidamiste võla kasv on endiselt üpris kiire. Pangad ei ole laenustandardeid leevendanud ja laenumarginaalid on tõusnud. Kuigi senine areng ei viita tasakaalustamatustele laenuturul, püsib siiski oht, et ettevaates muutub võlakasv kiiremaks kui jooksev majanduskasv ning võib seetõttu suurendada krediiditsüklist tulenevaid riske. Samal ajal ei ole siiski oodata, et võlakasv ületaks majanduse pikaajalist keskmist kasvu. Eesti Pank jälgib võlakasvu ja seda mõjutavaid näitajaid ja võib vajaduse korral kehtestada vastutsüklilise kapitalipuhvri määra 0%st kõrgemal tasemel

Vastutsüklilise kapitalipuhvri määra hinnang ja indikaatorid:

Hinnangud

Indikaatorid

IV kvartal 2019.pdf
III kvartal 2019.pdf
II kvartal 2019.pdf
I kvartal 2019.pdf
IV kvartal 2018.pdf
III kvartal 2018.pdf
II kvartal 2018.pdf
I kvartal 2018.pdf
IV kvartal 2017.pdf
III kvartal 2017.pdf
II kvartal 2017.pdf
I kvartal 2017.pdf
IV kvartal 2016.pdf
III kvartal 2016.pdf
II kvartal 2016.pdf
I kvartal 2016.pdf 
IV kvartal 2015.pdf

xlsx

html pdf

Eesti Panga presidendi määrused

Teiste riikide vastutsüklilise kapitalipuhvri määrad: