Eesti Panga juhatus

Madis Müller – Eesti Panga president

Madis Müller juhib Eesti Panka ja kuulub euroala rahapoliitikat kujundavasse Euroopa Keskpanga (EKP) nõukogusse. Euroopa Keskpanga nõukogu on EKP tähtsaim otsuseid tegev organ, kes kujundab muu hulgas ka euroala rahapoliitikat. Lisaks sellele esindab Madis Müller Eesti Panka Rahvusvaheliste Arvelduste Panga (BIS) aktsionäride nõukogus ja Eestit Rahvusvahelise Valuutafondi (IMF) aktsionäride nõukogus. Ta on Euroopa Süsteemsete Riskide Nõukogu (ESRB) haldusnõukogu ja juhtkomitee liige ning osaleb Finantsinspektsiooni nõukogu ja Tagatisfondi nõukogu töös.

Madis Müllerist sai Eesti Panga president 2019. aasta juunis, kui ta võttis teatepulga üle oma eelkäijalt Ardo Hanssonilt. Presidendi ametiaeg kestab seitse aastat.

Madis Müller on varem töötanud Eesti Panga asepresidendina, International Finance Corporationi (IFC) aktsiainvesteeringute portfellijuhina, Põhja- ja Baltimaade valijaskonna tegevdirektori nõunikuna Maailmapangas ning Eesti pea- ja rahandusministri majandusnõunikuna.

Madis Müller on lõpetanud USA George Washington University rahanduse eriala magistrikraadiga ning Estonian Business Schooli rahvusvahelise ärijuhtimise, panganduse ja rahanduse eriala bakalaureusekraadiga. Lisaks on ta litsenseeritud finantsanalüütik (Chartered Financial Analyst, CFA) ja finantsriskide haldaja (Financial Risk Manager, FRM).

Madis Mülleri CV

Ülo Kaasik – Eesti Panga asepresident

Asepresident Ülo Kaasik vastutab Eesti Pangas rahapoliitiliste otsuste ettevalmistamise ja majandusuuringute eest. Peale selle on tema vastutusalas Eesti Panga finantsarvestus ja -aruandlus ning infotehnoloogilise töökeskkonna kujundamine. Alates 2014 aasta jaanuarist on Kaasik Läti eelarvenõukogu ja sama aasta maist Eesti eelarvenõukogu liige. 2020. aasta märtsis pikendati tema liikmelisust Läti eelarvenõukogus veel kuueks aastaks.

Asepresident Ülo Kaasik vastutab Eesti Pangas rahapoliitiliste otsuste ettevalmistamise ja elluviimise ning majandusuuringute eest. Peale selle on tema vastutusalas sularaharinglus, Eesti Panga reservide haldus, infotehnoloogilise töökeskkonna kujundamine ning keskpanga taristu. Ülo Kaasik on Rahvusvahelise Valuutafondi Põhja- ja Baltimaade valijaskonna rahandus- ja finantskomitee liige ning alates 2014. aastast nii Eesti eelarvenõukogu ja Läti eelarvenõukogu liige.

Ülo Kaasikust sai Eesti Panga asepresident 2011. aasta juulis. Keskpanga nõukogu on otsustanud tema ametiaega pikendada kahel korral, 2016. ja 2021. aastal. 

Varem on Ülo Kaasik töötanud Eesti Panga rahapoliitika osakonna juhatajana ja majanduspoliitika allosakonna juhatajana ning Eesti peaministri majandusnõunikuna. Ülo Kaasik on lõpetanud Tartu Ülikooli ettevõttemajanduse bakalaureusekraadiga ja Tallinna Tehnikaülikooli rahvamajanduse teadusmagistri kraadiga.

Ülo Kaasiku CV

Veiko Tali - Eesti Panga asepresident

Asepresident Veiko Tali vastutusalas on finantsstabiilsuse tagamine, maksesüsteemide usaldusväärne ja tõrgeteta toimimine ning välismajandusstatistika ja finantssektori statistika kogumine, käitlemine ja avaldamine, aga ka Eesti Panga finantsarvestus ja -aruandlus. Veiko Tali on Euroopa Keskpanga pangandusjärelevalvet (SSM) suunava järelevalvenõukogu liige, Finantsinspektsiooni nõukogu liige ja Euroopa Liidu Nõukogu majandus- ja rahanduskomitee liige. Lisaks on Veiko Tali statistikanõukogu liige ning finantssüsteemi keskkonnahoidlikuks muutmise rahvusvahelise võrgustiku (Network for Greening the Financial System, NGFS) liige.

Veiko Talist sai Eesti Panga asepresident 2021. aasta jaanuaris.

Veiko Tali töötas aastatel 2011-2020 Rahandusministeeriumi kantslerina. Enne seda töötas Tali samas ministeeriumis erinevatel ametikohtadel, sh finants- ja maksupoliitika asekantslerina, finantspoliitika osakonna juhatajana ning omandireformi osakonna juhatajana. Enne Rahandusministeeriumisse minemist 1993. aastal töötas Tali teadurina Eesti Teaduste Akadeemia Majanduse Instituudis. Talil on ökonomisti kraad Moskva Riiklikust Ülikoolist ning ta on end lühiajaliselt täiendanud Roskilde ülikoolis, Joint Vienna Institute’is ning Harvardi Kennedy koolis.Eesti Panga tegevust juhib Eesti Panga juhatus.

Juhatus:

  1. valmistab ette ja esitab Eesti Panga nõukogule dokumendid ja otsuste kavandid nõukogu pädevuses olevate küsimuste otsustamiseks ja informeerimiseks;
  2. esitab nõukogule ülevaated Eesti Panga eelarve täitmise ja Eesti Panga tegevuste kohta;
  3. teavitab nõukogu Eesti Panga tegevusega seotud olulistest asjaoludest;
  4. koostab Eesti Panga raamatupidamise aastaaruande ja tegevusaruande;
  5. kinnitab Eesti Panga struktuuriüksuste põhimäärused;
  6. täidab muid ülesandeid, mis on vajalikud Eesti Pangale seadusega pandud eesmärkide ja ülesannete täitmiseks.

Juhatuse esimees on Eesti Panga president ning liikmed panga asepresidendid. Eesti Panga presidendi nimetab seitsmeks aastaks ametisse Vabariigi President Eesti Panga nõukogu ettepanekul. Eesti Panga asepresidendid nimetab viieks aastaks ametisse nõukogu panga presidendi ettepanekul.

Juhatuse istungid toimuvad vastavalt vajadusele ja juhatuse tööplaanile, kuid mitte harvem kui kord kuus.

Vaata lisaks