Eesti Panga nõukogu

Eesti Panga nõukogu praeguse ehk VIII koosseisu nimetas Riigikogu ametisse 15. juunil 2020. Riigikogu nimetas Mart Laari uueks ametiajaks Eesti Panga nõukogu esimeheks alates 13. juunist 2018.

Mart Laari volitused Eesti Panga nõukogu esimehena lõppevad 12. juunil 2023.

Eesti Panga nõukogu VIII koosseisu kuuluvad Riigikogu liikmed Jaanus Karilaid, Andres Sutt, Ivari Padar, Sven Sester ja Jaak Valge ning valdkonna asjatundjad Ivi Proos, Enn Listra, Rein Minka ja Urmas Varblane.


Eesti Panga nõukogu on Eesti Panga järelevalveorgan. Nõukogu pädevusse kuuluvad järgmised küsimused:

 1. Eesti Panga põhikirja kinnitamine
 2. Eesti Panga iseseisvate allasutuste asutamise, reorganiseerimise ja likvideerimise otsustamine presidendi ettepanekul
 3. Eesti Panga iseseisvate allasutuste ja esinduste põhikirjade kinnitamine
 4. siseauditi osakonna põhimääruse kinnitamine
 5. Eesti Panga siseaudiitorite nimetamine ja siseauditi tööplaani kinnitamine
 6. Eesti Panga sõltumatute audiitorite nimetamine Eesti Panga seaduses sätestatud korras
 7. Eesti Panga eelarve täitmise järelevalve
 8. Eesti Panga aastaaruande kinnitamine presidendi ettepanekul, aastaaruande esitamine Riigikogule
 9. otsuste tegemine euromüntide rahvusliku külje kujunduse ning meenemüntide nimiväärtuse ja kujunduse kohta Euroopa Liidu õigusaktidega sätestatud korras
 10. Eesti Panga nimel Riigikogule esitatavate kirjalike ettepanekute ja muude dokumentide läbivaatamine ja heakskiitmine
 11. juhatuse tasustamise aluste kinnitamine
 12. siseauditi osakonna juhataja palga määramine
 13. Eesti Panga kasumi jaotamine seaduse ja nõukogu kinnitatud kasumijaotuse strateegia kohaselt
 14. Eesti Panga sümboolika kujunduse kinnitamine

Eesti Panga Nõukogu koosneb esimehest, Riigikogu fraktsioonide esindajatest ja valdkonna asjatundjatest. Nõukogu esimehe nimetab viieks aastaks ametisse Riigikogu Vabariigi Presidendi ettepanekul. Nõukogu liikmed nimetab ametisse Riigikogu. Eesti Panga nõukogu moodustamisel lähtutakse põhimõttest, et iga Riigikogu fraktsioon esitab ühe oma liikme ja nõukogu esimees esitab neli valdkonna asjatundjat. Eesti Panga nõukogu valdkonna asjatundjast liikmete volitused algavad nende nimetamise otsuse jõustumisel ja lõpevad Eesti Panga nõukogu esimehe volituste lõppemisel. Riigikogu liikmetest Eesti Panga nõukogu liikmete volitused algavad nende nõukogu liikmeks nimetamise otsuse jõustumisel ja kestavad kuni Riigikogu liikme volituste peatumise või lõppemiseni.

Nõukogu istungid toimuvad vastavalt vajadusele, kuid mitte harvem kui kaheksa korda aastas. Eesti Panga nõukogu istungid on kinnised, kui nõukogu esimees ei otsusta teisiti.

Vaata lisaks