Erandlik ülevaade Eestis tegutsevate pankade piiriülestest arveldustest

Postitatud:

22.10.2018

Eesti Pangalt on Danske Banki rahapesuskandaali tõttu küsitud, kas keskpank saab kommenteerida üksikute pankade arveldusmahtusid. Riikliku statistika koostajana allub Eesti Pank reeglitele, mis keelavad keskpangal levitada üksikute pankade andmeid. Seetõttu on keskpank seni üksnes avaldanud kõigi Eestis tegutsevate pankade piiriüleste maksete koondmahud. Nüüdseks on pangad ise keskpangalt palunud enda kohta täiendavaid andmeid avalikustada. Andmed suuremate pankade suhtelise osatähtsuse kohta piiriülestes arveldustes aitavad paremini mõista pankade erinevaid ärimudeleid. Seetõttu avalikustab Eesti Pank erandkorras ja pankade endi palvel info piiriüleste kliendimaksete mahu kohta suuremate pankade lõikes.

Eesti Pank selgitas juba oma 5. oktoobri pressiteates Eesti pankade kaudu liikunud piiriüleste maksete koondsummasid ning asjaolu, et need mahud ei ole rahvusvahelises võrdluses suured.

Allolevad joonised ja tabelid kirjeldavad eri pankade osatähtsust piiriüleste kliendimaksete kogumahus nii Eesti pankadesse laekunud kui ka neist algatatud maksetes. Statistikast on selgesti näha Danske panga väga suur osatähtsus piiriülestes arveldustes, mis kuni aastani 2014 ka selgelt kasvas. Seejärel vähenesid Danske panga arvelduskäibed järsult. Versobanki suhtelist väiksust arvestades oli silmapaistvalt suur ka selle panga välisarvelduste maht ajavahemikus 2013 kuni 2016.

Versobanki tegevusloa tunnistas Euroopa Keskpank 26. märtsil 2018 Finantsinspektsiooni ettepanekul kehtetuks. Danske panga puhul viitasid Finantsinspektsiooni kontrollid puudujääkidele rahapesu tõkestamise valdkonnas alates aastast 2007. Sellest informeeris Finantsinspektsioon Taani pangajärelevalvet oma pöördumistes aastatel 2007, 2009, 2012, 2013 ja 2014. Finantsinspektsiooni ettekirjutust järgides lõpetas Danske pank oma Eesti filiaali kaudu kõrge riskiga mitteresidentidest klientide teenindamise 2015. aastal.

Teiste Eesti turul suuremate pankade välisarvelduste mahtude dünaamikat võivad mõjutada muutused nende kliendigruppides, kuid üldjoontes saab neid tervikuna selgitada arengutega Eesti majanduses laiemalt ning pankade turuosade muutustega Eesti turul.

 

Kirjeldamaks erinevate pankade suhtelist rolli piiriülestes arveldustes ja nende erinevaid ärimudeleid, kõrvutavad allolevad joonised üksikute pankade turuosasid piiriülestes maksetes nende turuosaga mõõdetuna bilansi kogumahuga. Joonistelt nähtub ka see, et suure piiriüleste arvelduste käibega Danske ja Versobank moodustasid varade mahus mõõdetuna vaid umbes 10% Eesti pangandusturust.

 

Jooniste algandmed .xlsx formaadis

Pressiteade pdf-vormingus

Lisateave:

Viljar Rääsk
Eesti Pank
Tel: 668 0745, 527 5055
E-post: [email protected]
Meediapäringud: [email protected]