Operatsiooniline raamistik

Selleks et saavutada oma peamist eesmärki (hinnastabiilsuse säilitamine), on eurosüsteemi käsutuses valik rahapoliitika instrumente ja menetlusi, mis moodustavad rahapoliitika operatsioonilise raamistiku, mille abil viiakse ellu euroala ühtset rahapoliitikat.

Monopolistlik baasraha pakkuja

Eurosüsteem on ainus pangatähtede väljastaja ja kohustuslike reservide kehtestaja ehk monopolistlik baasraha pakkuja euroalal.

Baasraha koosneb:

  • sularahast (pangatähed ja mündid) ringluses;
  • reservidest, mida osapooled hoiavad eurosüsteemis;
  • hoiustamise püsivõimaluse raames krediidiasutuste hoiustatud rahast.

Baasraha komponendid on kirjas kohustustena eurosüsteemi bilansis. Reservid võib omakorda jagada kohustuslikeks reservideks ja ülereservideks. Eurosüsteemi kohustusliku reservi raamistikus peavad krediidiasutused hoidma kohustuslikke reserve hoiuste ja laenude kattevarana euroala liikmesriikide keskpankades avatud kontodel. Eurosüsteemis on kohustusliku reservi nõue kuni kaheaastase tähtajaga kohustuste korral praegu 1%. Ülereserve hoiavad krediidiasutused keskpankade kontodel tavaliselt vähe, kuna eurosüsteemis neid ei tasustata.

Eurosüsteem kui monopolistlik baasraha pakkuja saab seega juhtida likviidsust rahaturul ning mõjutada rahaturu intressimäärasid.

Rahapoliitilise hoiaku väljendamine

Lisaks sellele, et keskpank suunab likviidsusjuhtimise kaudu intressimäärasid, saab ta väljendada oma rahapoliitilist hoiakut ka seeläbi, et muudab tingimusi, mille korral eurosüsteem on valmis krediidiasutustega tehinguid tegema.

Rahaturu toimimise tagamine

Oma rahapoliitiliste operatsioonide kaudu tagab keskpank ühtlasi rahaturu korrapärase toimimise ning aitab katta krediidiasutuste likviidsusvajadust sujuvalt ja korrapäraselt. Selleks refinantseeritakse panku süstemaatiliselt, pakkudes neile vahendeid, mis aitavad leevendada ajutiste likviidsuskõikumiste mõju.

Õiguslik regulatsioon

Eurosüsteemi rahapoliitika raamistiku põhimõtted on fikseeritud Euroopa Liidu toimimise lepingu artiklis 127, mille kohaselt tegutsetakse „kooskõlas vabal konkurentsil põhineva avatud turumajanduse põhimõttega, soodustades ressursside efektiivset jaotumist ning järgides artiklis 119 esitatud põhimõtteid". Lisaks ülaltoodule järgib rahapoliitika operatsiooniline raamistik veel mitmeid põhimõtteid.

Operatsiooniline efektiivsus

Kõige tähtsam põhimõte on operatsiooniline efektiivsus, mida saab määratleda kui operatsioonilise raamistiku võimet kanda rahapoliitiliste otsuste mõju võimalikult kiirelt ja täpselt üle lühiajalistele rahaturu intressimääradele.

Võrdne kohtlemine ja ühtlustamine

Teine oluline põhimõte on euroala krediidiasutuste võrdne kohtlemine sõltumata nende suurusest või asukohast. Reeglite ja menetluste ühtlustamine tagabki selle, et kõikidel euroala krediidiasutustel on tehingutes eurosüsteemiga ühesugused tingimused.

Rahapoliitika detsentraliseeritud teostamine

Eurosüsteemis järgitakse rahapoliitiliste operatsioonide detsentraliseeritud teostamise põhimõtet. See tähendab, et kohustuslike reservide määra ja regulaarsete refinantseerimisoperatsioonide mahu ehk eurosüsteemi krediidiasutustele antavate laenude kogusuuruse kehtestab EKP nõukogu, ent rahapoliitiliste tehingute vahendamine on liikmesriikide keskpankade ülesanne.