Osalejad ja tagatised

Eurosüsteemi rahapoliitilistes operatsioonides osalejad

Eurosüsteemi rahapoliitika raamistik on loodud selliselt, et tagatud oleks lai valik tehingupartnereid. Krediidiasutused, kelle suhtes kohaldatakse kohustusliku reservi nõuet, võivad kasutada püsivõimalusi ning osaleda tavapakkumistel põhinevates avaturuoperatsioonides ja ka otsetehingutes. Eurosüsteem võib peenhäälestusoperatsioonides osalema valida piiratud arvu osapooli. Eurosüsteemi rahapoliitika raamistiku rakendamisega tagatakse, et kõikide tehingupartnerite suhtes kehtivad samasugused/võrreldavad kõlblikkuskriteeriumid. Need kriteeriumid on kindlaks määratud selleks, et tagada osapoolte võrdne kohtlemine kõikides liikmesriikides. Tehingupartneri staatuse saamiseks peavad krediidiasutused täitma ka teatavaid operatsioonilisi nõudeid.

Üksikasjalik teave ja tingimused on kirjas Euroopa Keskpanga suunises eurosüsteemi rahapoliitika raamistiku rakendamise kohta, mis on kättesaadav aadressil: https://www.ecb.europa.eu/ecb/legal/pdf/oj_jol_2015_091_r_0002_et_txt.pdf.

Tagatised

Kaitsmaks eurosüsteemi osapoole riski eest eurosüsteemi krediiditehingute tegemisel tehingupartneritega, peab laenuandmine põhinema piisaval tagatisel. Eurosüsteem on kehtestanud tagatiseks kõlblike varade ühtse raamistiku, et teostada kõiki eurosüsteemi rahapoliitilisi operatsioone ja muid krediiditehinguid harmoneeritult. Ühtne kõlblike tagatisvarade raamistik hõlmab turukõlblikke ja ‑kõlbmatuid varasid, mis vastavad eurosüsteemis kindlaks määratud kõlblikkuskriteeriumidele. Enamikku kõlblikke varasid võib kasutada piiriüleselt keskpankadevahelises piiriüleste tagatiste haldamise raamistikus (CCBM).

Üksikasjalik teave ja tingimused on kirjas Euroopa Keskpanga suunises eurosüsteemi rahapoliitika raamistiku rakendamise kohta, mis on kättesaadav aadressil: https://www.ecb.europa.eu/ecb/legal/pdf/oj_jol_2015_091_r_0002_et_txt.pdf.