Osalejad ja tagatised

Eurosüsteemi rahapoliitilistes operatsioonides osalejad

Eurosüsteemi rahapoliitika raamistik on loodud selliselt, et tagatud oleks võimalikult paljude sobivate osapoolte valik. Rahapoliitika operatsioonides osapooleks sobimise eelduseks on kohustusliku reservi hoidmise kohuslus, ühtlustatud järelevalve ja finantsiline usaldusväärsus. Lisaks võivad liikmesriikide keskpangad kehtestada ka täiendavaid operatsioonilisi nõudeid, mis on määratletud vastava riigi keskpanga kohaldatavas lepingus või regulatiivses korras. Näiteks peab Eesti Pangas rahapoliitika tehingupartneril olema TARGET2 konto. Kuigi ühtse rahapoliitika rakendamine toimub detsentraliseeritult ja seda viivad ellu liikmesriikide keskpangad, tehakse toimingud ühtsete tingimuste ja ajakava alusel kõigis liikmesriikides, mille rahaühik on euro. Üldjuhul teostavad keskpangad rahapoliitikat ainult nende osapooltega, kes asuvad (alaliselt) panga asukohariigis.

Tagatised

Et kaitsta eurosüsteemi osapoole riski eest krediiditehingute tegemisel tehingupartneritega, peab laenuandmine põhinema piisaval tagatisel. Eurosüsteem on kehtestanud tagatiseks kõlblike varade ühtse raamistiku, et teostada kõiki eurosüsteemi rahapoliitilisi operatsioone ja muid krediiditehinguid harmoneeritult. Ühtne kõlblike tagatisvarade raamistik hõlmab turukõlblikke ja ‑kõlbmatuid varasid, mis vastavad eurosüsteemis kindlaks määratud kõlblikkuskriteeriumidele. Enamikku kõlblikke varasid võib kasutada piiriüleselt keskpankade vahelises piiriüleste tagatiste haldamise raamistikus (correspondent central banking model, CCBM).

Eurosüsteemi poolt aktsepteeritud turukõlblike varade andmebaas (eligible asset database)

Vaata lisaks