Koostöö Euroopa Süsteemsete Riskide Nõukogu raames

Euroopa Süsteemsete Riskide Nõukogu (European Systemic Risk Board, ESRB) alustas tegevust 2011. aasta alguses ning vastutab Euroopa Liidus finantssüsteemi makrotasandi usaldatavusjärelevalve eest. Tema peaülesanne on hinnata ohte Euroopa Liidu finantsstabiilsusele.

ESRB ülesanded

ESRB

  • kogub finantssektori toimimise kohta andmeid ja tuvastab süsteemseid riske;
  • annab riskihoiatusi;
  • esitab soovitused tuvastatud riskide kohta parandusmeetmete võtmiseks;
  • teeb tihedat koostööd Euroopa Liidu institutsioonidega kriiside ennetamiseks ning probleemide lahendamiseks;
  • jälgib hoiatuste ja soovituste kohaselt võetud meetmete rakendamist.

ESRB haldusnõukogus osalevad liikmesriikide keskpankade juhid, Euroopa Keskpanga president ja asepresident, Euroopa Komisjoni volinik, Euroopa järelevalveasutuste juhid ning ESRB teadusliku ja tehnilise nõuandekomitee eesistujad. Hääleõiguseta osalejad on liikmesriikide järelevalveasutuste esindajad ning Euroopa Liidu Nõukogu majandus- ja rahanduskomitee eesistuja.

ESRB struktuur

Haldusnõukogu tagab ESRB-le usaldatud ülesannete täitmise. Haldusnõukogu koosolekud toimuvad vähemalt neli korda aastas. Haldusnõukogus esindavad Eestit hääleõigusega Eesti Panga president ning hääleõiguseta Finantsinspektsiooni juhatuse esimees.

Juhtkomitee valmistab ette haldusnõukogu koosolekuid, vaadates läbi arutlusele tulevad dokumendid ja jälgides ESRB töö edenemist. Sisult on tegemist ESRB juhatusega.

Sekretariaat vastutab ESRB igapäevase töö eest. Sekretariaaditeenused tagab Euroopa Keskpank.

Teaduslik nõuandekomitee annab nõu ja toetab ESRB-d tema tööga seotud küsimustes. Teaduslik nõuandekomitee koosneb tehnilise nõuandekomitee eesistujast ja 15 sõltumatust rahvusvahelisest eksperdist.

Tehniline nõuandekomitee toetab sisulistes küsimustes ESRB-d ning valmistab ette materjale haldusnõukogu istungiteks. Tehnilisse nõuandekomiteesse kuulub Eesti Panga finantsstabiilsuse osakonna juhataja.

Vaata lisaks