Kuidas teha nii, et välkmaksed muutuksid Euroopas tavapäraseks?

Euroopa Keskpanga nõukogu on otsustanud uuendada TIPS osalemise reegleid, et suurendada makseteenuse pakkujate (payment service providers, PSP) ja arvelduskodade (automated clearing houses, ACH) võimalusi üleeuroopalise välkmaksete kättesaadavuse tagamiseks. See toetab ELi laiemat eesmärki tagada välkmaksete edukas kasutuselevõtt kogu Euroopas. Lõppeesmärk on võimaldada Euroopa kodanikel ja ettevõtetel teha reaalajas elektroonilisi makseid mis tahes ELi riigist ja igasse ELi riiki nii müügipunktis kui ka veebis.

Nägemuse elluviimine

Kui tekkisid esimesed välkmaksevõimalused, jagasid paljud valdkonnaliidrid veendumust, et välkmaksed muutuvad tavapäraseks ning peagi saadame ja saame rahaülekandeid sama kiiresti, kui saadame ja saame tekstisõnumeid või e-kirju. See mõte tundus revolutsiooniline, sest tegu on keeruka valdkonnaga, kus on palju osapooli ja süsteeme.

Nii Euroopa Komisjon kui ka EKP võtsid selle nägemuse koos turuosalistega algusest peale omaks. Euroopa Komisjon väljendas oma toetust ELi-põhistele välkmakselahendustele Euroopa turul, et vältida globaalsete veebiplatvormide, sotsiaalmeedia ja kaardiskeemide domineerimist kohalike PSPde üle. Seetõttu võttis EKP endale kohustuseks tagada, et euroalal oleks vähemalt üks üleeuroopalise ulatusega tõhus ja usaldusväärne välkmakselahendus.

Euroopa maksenõukogu (European Payment Council, EPC), organ, mis esindab Euroopa pangandussektorit maksetega seotud küsimustes, tagas, et SEPA välkmaksete skeemi (SEPA Instant Credit Transfer, SCT Inst) väljatöötamisel ja käivitamisel oli turuosalistel oluline roll. SCT Inst võimaldab teha üleeuroopalisi kreeditkorraldusi ja on seega välkmaksete laialdaseks kasutuselevõtuks võtmetähtsusega.

Välkmaksete osakaal on alates skeemi kasutuselevõtust kiiresti kasvanud. EKP euroala näitaja järgi moodustasid SCT Inst tehingud 2020. aasta esimese poolaasta lõpus umbes seitse protsenti kõigist SEPA kreeditkorraldustest. Siiski pole välkmaksed hoolimata nende suurenevast kasutamisest, erinevatest poliitilistest arengusuundadest ja tehnoloogilistest läbimurretest jaemaksevaldkonnas veel tavapäraseks saanud.

Üleeuroopalistele välkmaksetele uue hoo andmine

EKP on uurinud, mis takistab euroalal välkmaksete täielikku kasutuselevõttu, ja arutas seda küsimust ka turuosalistega. Jõuti järeldusele, et välkmaksete kliiringu ja arveldusega seotud infrastruktuuride koostoime parandamiseks on vaja kasutusele võtta meetmeid.

Välkmaksete arveldamise teenusel TIPS on olemas kõik eeldused nende probleemide lahendamiseks. TIPS võeti kasutusele selleks, et ühendada kogu Euroopas erinevaid turuosalisi, nagu pangad, muud PSPd ja ACHd. Seda potentsiaali teadvustades ja vastavalt turuosaliste soovitustele on EKP mõelnud, kuidas kasutada TIPSi üleeuroopalise välkmaksete kättesaadavuse tagamiseks. EKP nõukogu on heaks kiitnud meetmepaketi tuvastatud lünkade kõrvaldamiseks, suurendades TIPSi välkmaksete arveldusteenuse ulatust üleeuroopalisele tasemele.

2021. aasta lõpuks

  • muutuvad kõik TARGET2s osalevad PSPd, kes  on ühinenud SCT Inst skeemiga, TIPSis juurdepääsetavaks kas osaleja või juurdepääsetava osapoolena
  • liiguvad ACHde välkmaksearveldused TARGET2st TIPSi

Eelised PSPdele ja ACHdele

Vastavus õigusnormidele

SEPA määrus nõuab maksete võrdset kohtlemist euroalal. Kõik osapooled, kes on juurdepääsetavad oma kodumaal, peaksid seda olema kogu Euroopas. EKP uued meetmed aitavad seega SCT Inst skeemiga  ühinenud PSPdel täita SEPA määrusest tulenevaid juriidilisi kohustusi. Nii ei sõltu PSP või ACH enam üleeuroopalise juurdepääsetavuse saavutamiseks teiste PSPde või ACHde tegevusest.

Juurdepääsetavus muutub tavaliseks võimaluseks

Meetmed toetavad ka kõiki välkmakseteenuseid pakkuvaid ACHsid, võimaldades neil üleeuroopalise juurdepääsetavuse automaatselt oma teenusepakkumise osaks lisada. Nii ei sõltu ACHd omavaheliste sidemete loomiseks enam kahepoolsetest lepingutest ja ACHde vaheliste tehingute puhul kaob võimalik krediidirisk.

Kaovad likviidsuslõksud

Eelnimetatud meetmete rakendamisega saab ACH tehnilisi kontosid TIPSis asuvatelt keskpanga rahakontodelt ööpäevaringselt rahastada ja neilt raha võtta, sest teenus ei sõltu enam TARGET2 lahtiolekuaegadest. See hõlbustab ka likviidsuse liigutamist igal ajal ühest ACHst teise, mis võib olla eriti hea võimalus näiteks pikkadel nädalavahetustel.

Tihedam konkurents

Ka soodustavad meetmed konkurentsivõimelise turu teket, kus iga PSP võib iseseisvalt otsustada, kuidas välkmakseid liigutada (kas ACH kaudu või otse TIPSis) ning kus hoida oma likviidsust ja arveldada (ACHs ​​või TIPSis).

Tervikpilt

Nende meetmete kehtestamisega astub EKP otsustavaid samme välkmaksete täieliku kasutuselevõtu suunas euroalal. Lõppeesmärk on anda Euroopa kodanikele ja ettevõtetele kindlustunne, et nad saavad kogu ELis viivitamatult eurodes raha üle kanda nii müügikohtades kui ka veebis. Nad võivad olla kindlad, et raha jõuab saajani välkmaksega, hoolimata arvukatest osapooltest, kes protsessiga võivad seotud olla.

Lisaks on üleeuroopaline juurdepääsetavus (st võimalus kasutada välkmakseid kõigi PSPde vahel) vajalik kogu makseahelas, et edendada innovatsiooni turvaliste ja mugavate e-lahenduste valdkonnas, millest saavad kasu nii ettevõtted kui ka tarbijad.

Tänu sellele sammule üleeuroopalise juurdepääsetavuse poole on EKP kindel, et nägemus välkmaksetest kui uuest normaalsusest saab üsna pea tõeks.

Kui olete PSP või ACH, kes otsib lisateavet uute üleeuroopaliste juurdepääsetavusmeetmete tehniliste üksikasjade kohta, palun külastage EKP veebilehe erijaotist.