Fabio Filipozzi

  • teostab Eestis eurosüsteemi rahapoliitilisi operatsioone;
  • haldab Eesti Panga välisvaluutareservi ja teisi finantsvarasid;
  • osaleb Euroopa Keskpanga välisvaluutareservide haldamises.

Osakonna põhiülesanded on teostada eurosüsteemi (Euroopa Keskpank ja euroala keskpangad) rahapoliitilisi operatsioone ja hallata Eesti Panga reserve. Kuigi rahapoliitilisi otsuseid võtab eurosüsteemis vastu Euroopa Keskpanga nõukogu, teeb rahapoliitilisi tehinguid iga riigi keskpank. Finantsvarade investeerimisel mõõdukalt riskides saadud tulust kaetakse keskpanga igapäevase toimimise kulud. Osa tulust suunatakse reservi ja Eesti riigieelarvesse.

Finantsturgude osakonna juhataja on Fabio Filipozzi. Peale tema on osakonnas kokku 14 töötajat.

Finantsturgude osakonnas on kaks allosakonda.

Investeeringute allosakond investeerib Eesti Panga finantsvarasid, tegeleb finantsturgude seirega ning koostöös Soome Pangaga osaleb ka Euroopa Keskpanga reservide haldamises. Vajadusel teostab allosakond võlakirjatehinguid eurosüsteemi ühisprogrammide raames. Allosakonna juhataja on Viljar Vald, peale tema on allosakonnas neli töötajat.

Riskihalduse allosakond haldab investeerimistegevusega seotud riske ja analüüsib investeerimistegevuse tulemusi ning koostab nende kohta aruandlust. Lisaks hindab allosakond Eestis tegutsevate pankade rahapoliitiliste tehingute tagatiseks antud vara sobilikkust ja väärtust. Allosakonna juhataja-riskijuht on Kaari Kumari, peale tema on allosakonnas kolm töötajat.