Finantsturgude osakond

Fabio Filipozzi

  • teostab Eestis eurosüsteemi rahapoliitilisi operatsioone;
  • haldab Eesti Panga välisvaluutareservi ja teisi finantsvarasid;
  • osaleb Euroopa Keskpanga välisvaluutareservide haldamises.

Osakonna põhiülesanded on teostada eurosüsteemi (Euroopa Keskpank ja euroala keskpangad) rahapoliitilisi operatsioone ja hallata Eesti Panga reserve. Kuigi rahapoliitilisi otsuseid võtab eurosüsteemis vastu Euroopa Keskpanga nõukogu, teeb rahapoliitilisi tehinguid iga riigi keskpank. Finantsvarade investeerimisel mõõdukalt riskides saadud tulust kaetakse keskpanga igapäevase toimimise kulud. Osa tulust suunatakse reservi ja Eesti riigieelarvesse.

Finantsturgude osakonna juhataja on Fabio Filipozzi. Peale tema on osakonnas kokku 14 töötajat.

Finantsturgude osakonnas on kolm allosakonda.

Rahapoliitiliste operatsioonide allosakond osaleb eurosüsteemi igapäevases likviidsusjuhtimises ja rahapoliitiliste operatsioonide tegemises, aga ka Euroopa Keskpanga töörühmade töös. Peale selle kuuluvad allosakonna tööülesannete hulka eurosüsteemi rahapoliitilise raamistiku ja selle muutumisega  seotud ülesanded. Allosakonna juhataja on Kersti Harkmann ja peale tema on allosakonnas kolm töötajat.

Investeeringute allosakond investeerib Eesti Panga finantsvarasid ja tegeleb finantsturgude seirega. Koostöös Soome Pangaga osaleb allosakond ka Euroopa Keskpanga reservide haldamises. Vajaduse korral teeb allosakond võlakirjatehinguid eurosüsteemi ühisprogrammide raames. Allosakonna juhataja on Rain Nõmmik ja peale tema on allosakonnas neli töötajat.

Riskihalduse allosakond haldab investeerimistegevusega seotud riske ja analüüsib investeerimistegevuse tulemusi ning koostab nende kohta aruandeid. Lisaks hindab allosakond Eestis tegutsevate pankade rahapoliitiliste tehingute tagatiseks antud vara sobilikkust ja väärtust. Allosakonna juhataja-riskijuht on Kaari Kumari ja peale tema on allosakonnas neli töötajat.