TARGETi teenused

TARGETi teenused on eurosüsteemi arendatavad ja hallatavad teenused, mis võimaldavad raha, väärtpaberite ja tagatiste vaba liikumist üle Euroopa:

 • T2 – reaalajaline brutoarveldussüsteem
 • T2S – väärtpaberite arveldusplatvorm
 • TIPS – välkmaksete teenus
 • ECMS – eurosüsteemi krediidioperatsiooni tagatisi haldav süsteem, mis on veel arenduses

TARGETi teenused toimivad ühtsel tehnilisel platvormil ja pakuvad teenuseid kõikidele osalejatele samadel tingimustel. Otseosalejateks TARGETis on üldjuhul pangad.

TARGETi teenuste arendamisel on silmas peetud, et erinevates teenustes kasutatavad samad funktsioonid on teenuste üleselt ühised. Oluliseks selliseks funktsiooniks on likviidsuse juhtimine (Central Liquidity Management, CLM), mis võimaldab jälgida erinevates TARGETi teenustes avatud kontode saldosid ja automatiseerida rahakandeid nende kontode vahel.

TARGETi teenuste kujunemine

 • Esimese põlvkonna TARGET alustas euroalal tööd mõned päevad pärast euro kasutusele võtmist 4. jaanuaril 1999, ühendades erinevate riikide reaalajalisi brutoarveldussüsteeme (RTGS).
  • Eesti Pank käivitas kohaliku RTGSi 2002. aastal, mis liideti TARGETiga 2006. aasta novembris.
 • 2007. aastal vahetas esimese põlvkonna TARGETi välja TARGET2.
  • Eesti Pank ühines uue süsteemiga 19. mail 2008, kui loodi TARGET2-Eesti. 
 • T2S alustas tööd 2015. aasta juunis.
  • Nasdaq CSD liitus platvormiga septembris 2017.
 • TIPS-teenuse pakkumisega alustas eurosüsteem novembris 2018.

2017 aastal alustati TARGET2 ja T2Si platvormide konsolideerimist ja uue põlvkonna TARGETi teenuste ühine platvorm avati 2023. aasta märtsis. Konsolideerimisel võeti kasutusele kaasaegne tehnoloogia ja uus lähenemisviis, mis võimaldab vähendada teenuste kombineeritud tegevuskulusid ja korraldada likviidsuse juhtimist TARGETi teenuste vahel.

Loe TARGET teenuste kohta lähemalt Euroopa Keskpanga kodulehelt (inglise keeles)


TARGET-Eesti

TARGET-Eesti osasüsteem alustas tööd 20.03.2023 uuel konsolideeritud TARGETi teenuste platvormil. TARGET-Eesti eelkäijaks oli TARGET2-Eesti, mille teenuseid kasutasid pangad pea 15 aastat, vahemikus 2008-2023.

TARGET-Eesti pakub osalejatele kontosid eurodes arveldamiseks keskpangarahas:

 • peamised rahakontod keskpankadega tehtavate tehingute arveldamiseks (sh hoiustamise ja laenamise püsivõimalused, rahapoliitiliste operatsioonide tehingud) ja keskseks likviidsuse juhtimiseks;
 • reaalajalise brutoarvelduse eriotstarbelised rahakontod ja allkontod pankadevaheliste ja klientidevaheliste reaalajas maksete tegemiseks ning kõrvalsüsteemidega tehtavate tehingute arveldamiseks;
 • reaalajalise brutoarvelduse tehnilised kontod, TARGETi välkmaksete arvelduse (TIPS) tehnilised kontod ja tagatisvahendite kontod kõrvalsüsteemidega tehtavate tehingute arveldamiseks;
 • T2Si eriotstarbelised rahakontod väärtpaberitehingutega seotud rahamaksete jaoks;
 • TIPSi eriotstarbelised rahakontod välkmaksete arveldamiseks.

Tehniline ühendus TARGET-Eestiga

Võrguteenust ühendumiseks TARGET-Eestiga võivad pakkuda ettevõtted, kes vastavad eurosüsteemi kehtestatud nõuetele. TARGET-Eestiga liituja saab omal valikul sõlmida lepingu ühega järgmistest võrguteenuse osutajatest:

 • SWIFT
 • NEXI

TARGET-Eestis osaleja võib anda oma T2 kontole juurdepääsu kolmandatele isikutele (korrespondent, filiaal, klient), kellel on BIC (Business Identifier Code) ja kes saab esitada või vastu võtta makseid selle osaleja konto kaudu.

TARGETi eelised:

 • kiir- ja suurmaksete, riigisiseste ja piiriüleste maksete arveldamine samadel tingimustel keskpangarahas ehk keskpangas avatud kontodel kohese lõplikkusega
 • mitmekesised osalemise võimalused (otse, kaudselt, adresseeritavana)
 • süsteemi kaudu on kättesaadavad ligikaudu 43 000 panka üle maailma
 • avatud igal arvelduspäeval kell 8–19, v.a nädalavahetused ja TARGETi pühad
 • likviidsuse kättesaadavus (päevasisene laenamine, üleöölaen)
 • keskne likviidsuse juhtimine kontode ja ühte pangagruppi kuuluvate osalejate vahel
 • standardhinnakiri kõikidele liikmetele
 • sama hind riigisisesele ja piiriülesele maksele
 • võimalus saata maksejuhiseid süsteemi viis tööpäeva ette
 • makse töötlemiseks kulub kuni viis minutit

TARGET-Eestis osalejad

TARGET-Eestis osalejad seisuga 01.07.2023 on:

 • AS Citadele Banka Eesti filiaal
 • Coop Pank AS
 • AS LHV Pank
 • AS SEB Pank
 • BIGBANK AS
 • Luminor Bank AS
 • Eesti Pank
 • OP Corporate Bank plc Eesti filiaal
 • Swedbank AS
 • AS TBB pank
 • Inbank AS
 • Holm Bank AS

TARGET-Eesti helpdesk: [email protected], telefon +372 6680 814