Majanduspoliitika seire ja konsultatsioonid

IMFi seiretegevuse eesmärgiks on julgustada riike rakendama sellist majanduspoliitikat ja institutsionaalseid reforme, mis toetaksid jätkusuutlikku ja tasakaalustatud maailmamajanduse arengut, tugevdaks iga üksiku riigi vastupanuvõimet välisšokkidele ning aitaks seega ära hoida finantskriiside tekkimist ja levimist. IMF hindab eraldi nii maailmamajanduse kui terviku olukorda (mitmepoolne seire) ning vähemalt korra aastas põhjalikumalt iga üksiku liikmesriigi majanduslikku olukorda (kahepoolne seire).

Seire olulisteks valdkondadeks on raha- ja vahetuskursipoliitika, eelarvepoliitika, struktuurireformid, finantssektori stabiilsus, riskide ja majanduse haavatavuse hindamine, teataval määral ka institutsionaalsed arengud (keskpanga sõltumatus, finantssektori regulatsioonid, läbipaistvus jms).

Liikmesriikide seire

IMFi liikmesriikide majanduse seire toimub üldjuhul kord aastas toimuvate majanduspoliitiliste konsultatsioonide raames. Levinud nimetus 'artikkel IV konsultatsioonid' tuleneb IMFi põhikirja neljandast artiklist, kus on sätestatud Valuutafondi ja liikmesriikide kohustused seoses rahvusvahelise rahasüsteemi stabiilsuse tagamisega. Konsultatsioonid keskenduvad vahetuskursi-, eelarve- ja rahapoliitikale, arutatakse maksebilansi ja välisvõlgnevuse arengute üle ning hinnatakse majanduspoliitiliste sammude mõju välistasakaalule ja teistele riikidele, analüüsitakse liikmesriigi haavatavust väliste mõjutuste suhtes.

Konsultatsioonide lõppedes esitatakse riigi kohta koostatud järeldusteraport (nn Artikkel IV raport) IMFi juhtkonnale, misjärel toimub selle sisuline arutelu IMFi direktorite nõukogus. Riikide Artikkel IV raportid ja IMFi sellekohased pressiteated avaldatakse (üldjuhul) ka IMFi kodulehel.

Artikkel IV missioonid ei ole ainus kahepoolsete konsultatsioonide viis. Vastastikuse huvi korral korraldatakse lisaks lühemaid visiite mõne konkreetsema majanduspoliitilise probleemi arutamiseks, eelkõige eelarve ja rahapoliitika vallas.

Mitmepoolne seire

Globaalselt hindab IMF kaks korda aastas maailmamajanduse olukorda (arenguid ja väljavaateid) ja avaldab oma prognoosid raportis World Economic Outlook (WEO). Niisamuti avaldab IMF hinnangud globaalsete finantsturgude toimimise ja stabiilsuse teemal raportis Global Fianancial Stability Report (GFSR).

Mõnevõrra süvendatumad analüüsid erinevate regioonide majandusarengute ja olulisemate väljakutsete teemal avaldab IMF raportis Regional Economic Outlook (REO). Sarnaseid raporteid koostatakse eraldi ka Euroopa ja euroala kohta.

Vaata lisaks