Euroopa Keskpank

Euroopa Keskpank (EKP) on üks Euroopa Liidu institutsioonidest. EKP ja Euroopa Keskpankade süsteem (EKPS) asutati põhikirja alusel 1. juunil 1998. EKP moodustab eurosüsteemi ja EKPSi tuumiku. Neile määratud ülesandeid täidavad EKP ja riikide keskpangad koos.

EKP esmane eesmärk on säilitada hinnastabiilsus euroalal ja seeläbi ka ühisraha ostujõud. Lisaks sellele, et EKP jälgib hoolikalt euroala majandusarengut ja püüab seda otsuste tegemisega mõjutada, vastutab EKP ühtse järelevalvemehhanismi raames ka ühtses järelevalves osalevates riikides asutatud krediidiasutuste usaldatavusnõuete täitmise järelevalve eest. EKP kolm otsustusorganit on:

 • EKP nõukogu,
 • EKP juhatus,
 • EKP üldnõukogu.

Euroopa Keskpanga (EKP) nõukogu (inglise keeles Governing Council) on EKP kõrgeim otsustusorgan. Nõukogu koosneb kuuest Euroopa Keskpanga juhatuse liikmetest ja euroala 19 riigi keskpanga presidentidest.

Nõukogu peamised kohustused on:

 • kujundada euroala rahapoliitikat (sh määrata euroala baasintressimäärade tase);
 • võtta vastu eurosüsteemi ülesannete täitmiseks vajalikke suuniseid ja otsuseid ning
 • järelevalveülesannetega seoses võtta vastu otsuseid üldraamistiku kohta, mille alusel tehakse järelevalveotsuseid, ning vastuväidete mitteesitamise menetluse raames võtta vastu järelevalvenõukogu esitatud lõplikud otsuste eelnõud.

Euroopa Keskpankade Süsteemi põhikirja kohaselt peab nõukogu tulema kokku vähemalt 10 korda aastas ning istungid võivad toimuda ka telekonverentsidena. Tavaliselt toimuvad nõukogu istungid kaks korda kuus – iga kuu esimesel ja kolmandal nädalal. Rahapoliitilisi küsimusi arutatakse iga kuue nädala tagant toimuvatel istungitel. Euroopa Keskpanga nõukogu istungitel kasutavad keskpankade presidendid oma hääleõigust kordamööda. Hääleõiguse roteerumine tagab suutlikkuse tegutseda ka olukorras, kus euroala riikide lisandudes tuleb nõukogusse juurde uusi liikmeid. EKP juhatuse liikmetel on seevastu alaline hääleõigus.  

Euroopa Keskpanga juhatusse (inglise keeles Executive Board) kuuluvad EKP president, asepresident ja veel neli liiget.

Juhatuse peamised kohustused on:

 • valmistada ette nõukogu istungeid;
 • teostada rahapoliitikat kooskõlas nõukogu suuniste ja otsustega ning anda juhiseid riikide keskpankadele;
 • juhtida Euroopa Keskpanga igapäevast tööd.

Juhatuse neli liiget nimetatakse ametisse raha- ja pangandusküsimustes tunnustatud ja vastavate erialaste kogemustega isikute hulgast euroala riikide valitsusjuhtide ja riigipeade ühisel kokkuleppel ning Euroopa Liidu nõukogu soovitusel (olles eelnevalt konsulteerinud Euroopa Parlamendi ja EKP nõukoguga). EKP juhatus koguneb tavaliselt igal teisipäeval.

Euroopa Keskpanga üldnõukogu (inglise keeles General Council) koosneb EKP presidendist, EKP asepresidendist ja Euroopa Liidu kõigi liikmesriikide keskpankade presidentidest.

Üldnõukogu ei vastuta euroala rahapoliitiliste otsuste eest. Ta teostab ülesandeid, mida EKP peab täitma, kuni kõik ELi liikmesriigid on kasutusele võtnud euro. See tähendab, et üldnõukogu peamiseks kohustusteks on koostada aruandeid euroalasse mitte kuuluvate liikmesriikide edusammude kohta ja anda nõu euro kasutuselevõtuks vajalike ettevalmistuste tegemisel.

Muu hulgas on üldnõukogu ülesanne toetada:

 • Euroopa Keskpanga nõuandmisfunktsiooni täitmist;
 • statistilise teabe kogumist;
 • EKP aastaaruande koostamist;
 • riikide keskpankade raamatupidamis- ja aruandlusstandardite ühtlustamiseks vajalike eeskirjade kehtestamist;
 • ettevalmistuste tegemist nende liikmesriikide valuutade vahetuskursside lõplikuks sätestamiseks euro suhtes, mis ei kuulu euroalasse.

Üldnõukogu istungid toimuvad tavaliselt Frankfurdis kord kolme kuu jooksul. Vastavalt Euroopa Keskpankade Süsteemi ja Euroopa Keskpanga põhikirjale lõpetab üldnõukogu tegevuse, kui kõik ELi liikmesriigid on ühisraha kasutusele võtnud

EKP koostööorganid. EKP otsustusorganite tegevust toetavad EKPSi komiteed, mis täidavad olulist rolli ka Euroopa Keskpankade Süsteemi siseses koostöös. Komiteedesse kuuluvad EKP ja eurosüsteemi liikmesriikide keskpankade ning muude pädevate organite esindajad.

Komiteed ja nende alluvuses olevad rakkerühmad:

 • koostavad ühiseid analüüse;
 • arutatavad läbi seisukohti;
 • valmistatavad koos riikide keskpankade esindajatega ette erinevaid dokumente;
 • abistavad Euroopa Keskpanga otsustusorganeid otsuste tegemiseks ja elluviimiseks vajaliku teabe koondamisel.