Rahvusvaheline Valuutafond

Rahvusvaheline Valuutafond (International Monetary Fund, IMF) loodi 1944. aastal.  Sestpeale on IMF tegelenud rahvusvahelise rahasüsteemi stabiilsuse tagamisega vastavalt oma põhikirjale. Kuni 1970ndate aastateni oli esiplaanil rahvusvahelise kullastandardi säilitamine. Praegu on IMFi prioriteetideks jätkusuutlik ja stabiilne globaalne majanduskasv ning finantskriiside ärahoidmine.

IMF on suurima liikmeskonnaga rahvusvaheline majanduspoliitilise koostöö institutsioon, hõlmates enamikku maailma riikidest (täpsemalt  189 riiki). Eesti on liikmesriik alates 1992. aastast. Suhetes IMFiga esindab Eestit Eesti Pank ning teeb selleks koostööd valitsusasutustega.

Rahvusvahelise Valuutafondi peamiste tegevusvaldkondadeks on majanduspoliitika seire, finantsabi ja tehniline abi:

  • IMFi seiretegevuse eesmärgiks on julgustada riike rakendama sellist majanduspoliitikat ja institutsionaalseid reforme, mis toetaksid jätkusuutlikku ja tasakaalustatud maailmamajanduse arengut.
  • IMFi finantsabi kasutatakse aitamaks riiki ajutiste maksebilansiprobleemide ilmnemisel, et vältida likviidsuskriisi ning selle võimalikku negatiivset mõju majanduskasvule ja teistele riikidele.
  • Riigivõimude oskusteabe tugevdamiseks majanduspoliitika planeerimise ja rakendamise osas pakub IMF tehnilist abi.

Rahvusvahelise Valuutafondi kõrgeim võimuorgan on aktsionäride nõukogu, alaliseks täidesaatvaks organiks on direktorite nõukogu.

Vaata lisaks